پیشکش به روح گرانقدر تمامی شهدا
 
من شنیدم سر عشاق به زانوی شماست واز آن روز سرم میل بریدن دارد.
جستجو
نوروز 98